Materjalid

  •  Lääne-Virumaa strateegilised maavarad (fail)
  • Heinsalu, Ü. 1967. Karst Pandivere kõrgustikul. Tallinn, lk 37-44.
  • Heinsalu, Ü. 1977. Karst ja looduskeskkond Eesti NSV-s. Tallinn: Valgus, lk 1-95.
  • Heinsalu, Ü., Horetskaja, A., Koptsov, A. 1982. Karsti ja antropogeensete faktorite mõjust Rakvere rajooni veevarudele. –  Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Tallinn, lk 52-54.
  • Kink, H., Lust. E., Metslang, T. 1985. Põhjavee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest  põllumajandusmaastikul. –  Kaasaegse ökoloogia probleemid. Tartu, lk 127-129.
  • Maastik, A. 1984. Veekaitse põllumajanduses. Tallinn: Valgus, 286 lk.
  • Perens, R., Eltermann, G. 1978. Karsti leviku ja karstivee keemilise koostise kujunemise iseärasusi Pandivere kõrgustiku lääneosas. –  Põhjavee kasutamisest ja kaitsest Eesti NSV-s, lk 89-100.
  • Pihlak, A., Maremäe, E., Pikkov, V., Lippmaa, E. 1984. Maardu fosforiidikarjääri puistangute saastav mõju veele. ENSV TA Toim. Biol., 33, nr.3, lk 166-170.
  • Pukkonen, E. 2015. Kauaks veel põlevkivi? - Eesti Geoloogiakeskuse toimetised 21/1, lk 20-25.
  • Puura, V., Karise, V., Paalme, G. 1982. Geoloogiliste tingimuste muutused ja maastikuhoolduse iseärasused Eesti kaevanduspiirkondades. – Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Tallinn-Saku, lk 26-31.
  • Männil, R. 1986. Kukersiidikihtkonna stratigraafia. (Puura, V., toim.) Balti põlevkivibasseini kukersiidikihtkonna ehitus. Tallinn: Valgus, lk 12-24.
  • Männil, R., Bauert, H. 1986. Kukersiidikihtkonna ehitus. (Puura, V., toim.) Balti põlevkivibasseini kukersiidikihtkonna ehitus. Tallinn: Valgus, lk 25-37.
  • Aaloe, A. 1986. Tootuslasundi ehitus. (Puura, V., toim.) Balti põlevkivibasseini kukersiidikihtkonna ehitus. Tallinn: Valgus, lk 38-47.
  • Männil, R., Bauert, H., Puura, V. 1986. Kukersiidi jaotumise ja kuhje seaduspärasused. (Puura, V., toim.) Balti põlevkivibasseini kukersiidikihtkonna ehitus. Tallinn: Valgus, lk 48-54.
  • Puura, V., Vaher, R., Tuuling, I. 1986. Tektoonika. (Puura, V., toim.) Balti põlevkivibasseini kukersiidikihtkonna ehitus. Tallinn: Valgus, lk 55-63.
  • Baukov, S., Tubli, T. 1986. Põlevkiviressursside ruumiline jaotus basseinis. (Puura, V., toim.) Balti põlevkivibasseini kukersiidikihtkonna ehitus. Tallinn: Valgus, lk 64-71.
  • Puura, V. Aluskorra liigestus. 1987.  (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk. 10-13.
  • Mens, K., Pirrus, E., Raudsep, R., Mägi, S., Männil, R., Saadre, T., Põlma, L., Haas, A., Nõlvak, J., Nestor, H. 1987. Platvormse katte stratigraafia. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk 14-74.
  • Tavast, E., Karukäpp, R., Heinsalu, Ü. 1987. Pinnavormid ja Kvaternaari pinnakate. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk 75-89.
  • Puura, V., Vaher, R., Tuuling, I. Tektoonika. 1987. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk 90-103.
  • Vallner, L., Jõgar, P., Perens, R. 1987. Hüdrogeoloogia. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk 104-127.
  • Raudsep, R. Karbi-(oobolus)-fosforiit. 1987. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk 128-141.
  • Veiderma, M., Aasamäe, E. 1987. Rakvere rajooni fosforiitide kui mineraalväetiste toorme iseloomustus. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk 142-147.
  • Raudsep, R. 1987. Fosforiidi katendi perspektiivsed maavarad avakaevandamise alal. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk 147-152.
  • Kattai, V., Puura, V., Tubli, T. 1987. Põlevkivi – kukersiit. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk 152-161.
  • Orru, M. Turvas. 1987. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk 162-166.
  • Teedumäe, A., Saadre, T. 1987. Ehitusmaterjalid. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk.167-178.
  • Puura, V., Kattai, V., Teedumäe, A. 1987. Kompleks-maardlad – maavarade tüüpiline paigutumine Rakvere rajoonis. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk 181-186.
  • Puura, V. 1987. Diktüoneemakilda hüpergeneesi probleem. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk 186-189.
  • Puura, V. 1987. Fosforiidi- ja kukersiidimaardla allmaakaevandamise keskkonnamõju vähendamise teed. (Puura, V., toim.) Rakvere fosforiidirajooni geoloogia ja maavarad. Tallinn: Valgus, lk 189-190.
  • Puura, V., Bauert, H. and Männil, R. 1988. The Conditions of Kukersite deposition. - Proceedings of International Conference on Oil Shale and Shale Oil. Beijing, China, pp. 42-50.
  • Raudsep, R. 1982. Eesti fosforiit ja selle uued maardlad. – Eesti Loodus, nr.8, lk 517-523.
  • Simm, H. 1975. Eesti pinnavete hüdrokeemia. Tallinn: Valgus, 199 lk.
  • Tammekann, A. 1926. Die Obenflachengestaltung der Nordostestlandischen Küstentafellandes. –  Acta Univ. Tartu, 7 A IX, lk 1-52.
  • Tavast, E., Raukas, A. 1978. Eesti aluspõhja reljeefist ja selle mõjust liustikutekkeliste pinnavormide kujunemisel. – Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat. 1976. Tallinn: Valgus, lk 5-26.
  • Vaher, R., Puura, V., Erisalu, E. 1962. Kirde-Eesti tektoonilisest ehitusest. Paleosoikumi geoloogia.  Eesti NSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X.  lk 319-335. (vene k.)
  • Vingissaar, P., Karise V., Kink, H., Maastik, S., Savitskaja, L. 1978. Eesti põhjavee seisund, kasutamine ja kaitse. - Põhjavee kasutamisest ja kaitsest Eesti NSV-s, lk 7-20.